luc bat

Một đêm mắc võng mưa phùn
Nằm trên thuyền gió tùm lum tang tình
Một đêm gối chiếc linh tinh
Mơ trong cõi nguyệt hài hình em yêu