Họ đang đến

Đừng để chúng ta thành người lẻ loi
Người Trung Quốc đang đến
Tôi chẳng biết gì về biển đông ra sao
Chỉ biết họ đang đến
Và những người thợ của họ đang tiến về Tây Nguyên
Đây là đất liền
Hoặc núi đi chăng nữa

Một thế kỷ sắp tới
Biết đâu
Mình làm khách trên sân nhà.