Bỗng Nhiên

Bỗng nhiên tôi Sài Gòn
Bỗng nhiên em Hà Nội
Bỗng nhiên tôi Huế
Bỗng nhiên em đâu?
 Cau Xin
Bỗng nhiên em mùa thu
Bỗng nhiên tôi rơi lá
Bỗng nhiên chiều phố xá
Tôi bỗng nhiên nhớ nhà.